Vedtægter for Hals Søsportscenter

§ 1

Foreningen er "HALS SØSPORTSCENTER" hjemmehørende i Aalborg Kommune.

§ 2

HALS SØSPORTSCENTER er en forening, med det formål at fremme søsport og andre kulturelle aktiviteter i Hals. Vores fokuspunkt er søsport i, på og under vandet ved Limfjord og Kattegat.

§ 3

1. Foreningens midler består af hvad foreningen måtte medbringe eller erhverve fra det offentlige eller private, og af hvad arrangementer m.m. måtte indbringe.

2. Samtlige oppebårne midler skal alene anvendes til opnåelse af formålet, herunder til erhvervelse af de nødvendige arealer, bygninger og redskaber. Når bortses fra et passende beløb til imødegåelse af uforudsete udgifter og realisering af planlagte udvidelser og forbedringer, må foreningen ingensinde opspare likvid kapital, og der må heller ikke budgetteres med eller søges opnået større overskud, end det nødvendiggøres af ovenstående.

§ 4

Dispositionerne til formålets fremme bestemmer foreningen selv og endeligt.

§ 5

Til administration og til den daglige drift kan foreningen antage fremmed medhjælp i det omfang dette måtte være nødvendigt, under forudsætning af at økonomien tillader det.

§ 6

1. Foreningen ledes af et husrådbestående af 2 fra Hals Søtrop, 2 fra Hals Ro og Kajakklub, samt 1 fra hver forening der er optaget i Hals Søsportscenter. Foreningerne udpeger selv deres repræsentanter.

Formandsposten og Kassererposten går på skift mellem HS og HRKK. HS starter med formandsposten i 2015, HRKK med kassererposten.

2. En forening, hvis formål falder sammen med Søsportscenterets, kan optages i centret efter enstemmig beslutning i husrådet. Disse foreninger danner sammen med HS og HRKK centrets repræsentantskab.

§ 7

1. Husrådet holder møde mindst en gang hvert kvartal. Husrådet indkaldes med mindst 14 dages varsel, bilagt en dagsorden. Tre eller flere medlemmer kan kræve husrådet indkaldt til møde på samme vilkår.

2. Husrådsmøder er lukkede møder, hvortil husrådet dog kan invitere gæster.

3. Husrådet fastlægger selv sin forretningsorden. Husrådet fører referat, og kopi af dette (skriftligt eller elektronisk) tilsendes husrådsmedlemmerne senest 5 hverdage efter hvert husrådsmøde. Såfremt husrådsmedlemmerne har bemærkninger til referatet, skal disse sendes til referenten senest 5 hverdage efter modtagelse af referatet.

4.Det godkendte referat lægges på hjemmesiden for Hals Søsportscenter og sendes samtidig direkte til bestyrelsesformænd i de siddende foreninger, samt andre med interesse for dette.

5.​Husrådet kan indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med mindst 14 dages varsel, bilagt en dagsorden.

§ 8

1.​Til ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøder indkaldes alle brugere af Hals Søsportscenter.

2. Dagsordenen ved det ordinære repræsentantskabsmøde skal under alle omstændigheder mindst indeholde følgende punkter:

1 ) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Formanden aflægger beretning til orientering

4) Kassereren aflægger beretning om regnskabet til orientering

5) Kassereren fremlægger budget til orientering

6) Indkomne forslag, skal være husrådet i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet

7) Eventuelt

§ 9

1. Husrådet er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er mødt. Hvert husrådsmedlem har 1 stemme. Husrådets beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

2. For ændring af vedtægterne, optagelse af lån, vedtagelse af køb, salg og pantsætning af fast ejendom og vedtagelse af foreningens opløsning kræves dog et kvalificeret flertal (2/3 af alle fremmødte husrådsmedlemmer). Beslutning kan kun træffes efter 2 på hinanden med 14 dages mellemrum afholdte repræsentantskabsmøder.

§ 10

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.

§ 11

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. På det ordinære repræsentantskabsmøde i januar kvartal skal kassereren forelægge et revideret regnskab.

§ 12

1. Ved foreningens opløsning tilfalder en eventuel nettokapital repræsenterede foreninger, der opfylder Søsportscentrets formålsparagraf.

2. Kapitalen deles i lige dele mellem de repræsenterede foreninger.

Vedtægterne godkendt på husrådsmødet tirsdag d. 12/5 2015

Formand Jette Jakobsen

Kasserer Steen Christensen

Bestyrelsesmedlem Vivi M. Hansen

Bestyrelsesmedlem Helle Justsen