Grupperådsmøde Hals Søspejder

   
  Dato 29-03-2017, kl. 19:00 – 21:00
  Sted Søsportscenter i Hals

  Referent Kirsten Johansen

   
  .

§​Valg af dirigent og referent.

Kirsten tager referat

§​Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen

Bestyrelsen: intet.

Ledergruppen vedr. 2016:

Fuldtidssamarbejde med bådgruppen fra Jens Krogh i Aalborg.

Der har været aftensejladser, hvor vores børn har været inde og sejl med. Ligeledes har der været enkelte gange de har været her
oppe. Grupperne går godt i spænd med hinanden og der er en god kemi. Der ud over har der været 2 weekendtogter,

hvor Hals Søspejdere, har haft skibet fra fredag til søndag. Der ar været god opbakning til sejladserne.

Julemarked deltog Hals Søspejder ikke i, da misforståelser gjorde, at beskeden kom sent. Hals søspejdere
forsøgte sig med at sælge sit sædvanlige gran/mos fra foreningshuset på en klubaften i stedet, hvor også børnene kunne levere til døren.

Sheltermærket har 5 af drengene i Hals Søspejdere gennemført, ved at de i et år, har skulle sove i shelters 1 gang om måneden.

Det har været forældregruppen der har stillet op til at kunne afvikle det.

Redningsøvelser har børnene synes været sjovt og det er en god årlig begivenhed. Det besluttes, at det ikke skal
blive mere omfattende end 2 gange om året, så interessen for det stadig er der ved børnene.

Denne gang gik turen til Fårup Sommerland om dagen og skov/by i og omkring Hals om aften.

 

Spis sammen – God opbakning fra forældregruppen i deltagelse

Ledergruppen vedr. 2017:

Optimistjoller og troppens andre 2 både
Hals Søspejder har fået aftale i stand med Ronni fra bådgruppen i Aalborg. Han vil gerne undervise troppens børn.

Første gang efter påske, tjekkes optimistjollerne for fejl og mangler, således der kan laves en indkøbsseddel.
De efterfølgende gange indtil som sommerferien, vil der være et forløb med henblik på optimistjoller og troppens andre to både.

Julemarked 2017

Der forventes at laves i samarbejde med Lions Club Sophie Hedvig i Hals, som holder julemarked på skanse.

Der arbejde videre på at få detaljerne på plads.


Foreningsdag d. 17. juni - Hals
Søspejder deltager ikke.

Sankt Hans 2017 – holdes
selvfølgelig som vi plejer og vi håber på bedre vejr end i 2016

Kommunalt møde vedr. millionerne til Hals området -

Jette og Vivi har deltaget i møde indkaldt af kommunen, hvor de har taget foreningerne med på råd, således der kunne kigges på,

hvordan man kunne bruge de fremtidige 15 millioner i området i og omkring Hals. Det var Hals Søspejders budskab på møde,

at man håbede på at penge bruges til gavn for alle. Der vil i maj måned være i borgermøde i Hals, med henblik på den videre proces.

§​Fremlæggelse af årsregnskab:

Orientering om regnskabet 2016.

Der undersøges mht. forsikringer, inden børnene skal i gang med at sejle.

§​Behandling af indkomne forslag

 

Ingen

 

§​Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:

 

​Gennemgang af gruppens kalender indtil sommerferien
Der er kommet stor kalender op på opslagstavlen med god info til alle om troppens planner indtil sommerferien,
samt flag og rengøringstjanser

Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent
Kontingent er uændret – 300 ½ årligt pr. barn. Der udsendes besked til forældrene inden sommerferien. Tanken er, at det
der skulle være muligt at kunne indbetale via mobilpay også.

§​Valg til bestyrelsen:

Jette har valgt at trækkes sig som formand fra Hals Søspejdere af personlige årsager. Der blev derfor valgt ny formand,

mens resten af bestyrelsen forsætter uændret.
 
Bestyrelsen ser efter grupperådsmøde ud således:

Formand: Kirsten Johansen
Kassere: Jette Jakobsen
Forældre rep: Mette Dahl og John Skov
Gruppeleder: Vivi M. Hansen

Søkyndigt medlem: Allan Dahl

Sponsorudvalg for Hals Søspejdere: Carsten Krøjberg og Søren Hansen

Revisor for Hals Søspejder: Ulla Krøjberg

 

·​Eventuelt:

Udgifter for voksne der deltager i togter mm.
Det blev aftalt, at de voksne der hjælper Hals Søspejder med at være primærvoksen på togter mm., ikke selv skal bære egenbetalingen til mad mm.
Det skal være udgiftsneutralt for den/de forældre og Hals søspejder vil fremadrettet afholde den udgift.